Capítol I

Article 1. Municipis que compren la mancomunitat

  1. Els municipis de Gaià, Oristà, Prats de Lluçanès, Sagàs, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès, de conformitat amb allò que disposen els arts. 44 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; el 113 al 117 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya i el 90 al 104 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals aprovat per decret 140/1988, s’associen per constituir una mancomunitat, per al compliment de l’objecte que es determina a l’article 4 dels presents estatuts.
  2. Els esmentats municipis pertanyen tots ells a la província de Barcelona; els d’Oristà i de Prats de Lluçanès formen part de la comarca d’Osona; els de Gaià i de Sant Feliu de Sasserra, de la comarca del Bages; i els de Sagàs i de Santa Maria de Merlès, de la comarca del Berguedà.

Article 2. Denominació, capitalitat, domicili i àmbit competencial

  1. La mancomunitat s’anomena MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE MERLÈS.
  2. La capitalitat de l’ens radica en el municipi de Prats de Lluçanès.
  3. Els òrgans de govern i els serveis administratius de l’entitat s’emplaçaran en el municipi on radica la seva capitalitat, i es fixarà com a domicili i lloc de reunió dels òrgans de govern la casa consistorial d’aquest municipi, sense perjudici que l’Assemblea pugui acordar singularment que els òrgans de govern es reuneixin en altres seus i dependències.
  4. L’àmbit de competència territorial de la mancomunitat s’estén a la totalitat dels termes municipals dels ens mancomunats.

Article 3. Durada

La durada de la mancomunitat és indefinida.

Darrera actualització: 28.05.2019 | 07:36