Capítol II

Article 4. Objecte

L’objecte de la mancomunitat és la prestació del servei de subministrament d’aigua potable en alta i en baixa als municipis mancomunats. La mancomunitat és titular de totes les competències que sobre aquests serveis es troben atribuïdes per la legislació aplicable als ajuntaments mancomunats, i les que pugui exercir per delegació d’altres administracions públiques.

Article 5. Capacitat i Personalitat jurídica

La mancomunitat té capacitat i personalitat jurídica per a la consecució de les seves finalitats en els termes que resulten de la legislació de règim local.

Article 6. Funcions administratives

Per exercir les competències materials que resulten del seu objecte, en correspondència amb allò que estableix l’article 8.3 de la Llei 8/1987, la mancomunitat serà titular de les funcions administratives següents:

  1. Planificar i programar
  2. Ordenar, reglamentar i coordinar la prestació del servei d’acord amb la legislació local i la sectorial reguladora del servei.
  3. Modificar les condicions d’establiment del servei, desenvolupar-les i gestionar-ho en la forma i en les modalitats que estableix la legislació de règim local aplicable.
  4. Finançar el servei mitjançant l’ordenació de taxes, preus públics i contribucions especials, subvencions, transferències i altres mitjans.
  5. Inspeccionar i fiscalitzar la forma de prestació d’utilització del servei i acordar les sancions de les infraccions comeses en relació amb aquesta utilització i prestació.
  6. Ésser beneficiària d’expropiacions realitzades pels ens mancomunats o qualsevol altra administració pública.
  7. Determinar, a l’empara de la potestat d’autoorganització, el funcionament i el règim dels òrgans de govern i dels seus complementaris i l’ordenació i la distribució dels mitjans humans i materials que afecten directa o indirectament la prestació del servei.
  8. Executar forçosament els seus actes i revisar-los d’ofici d’acord amb la legislació aplicable.
  9. Investigar, atermenar i recuperar d’ofici els seus bens.

Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:08
Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:08