Capítol VIII

Article 25. Incorporació de nous membres

Es poden incorporar a la mancomunitat altres municipis quan ho sol•licitin els ajuntaments, en virtut de l’acord adoptat pel ple de la corporació per majoria absoluta. Simultàniament, i per acord adoptat igualment per majoria absoluta, assumiran el contingut íntegre dels estatuts de la mancomunitat i designaran els representants en la manera que correspongui.

Per tal que la incorporació sigui efectiva cal que l’Assemblea General de la mancomunitat es pronunciï afirmativament sobre la incorporació sol•licitada.

Article 26. Separació

La separació dels municipis integrats en la mancomunitat pot efectuar-se per voluntat del municipi o per exclusió acordada per l’Assemblea.

Article 27. Separació per voluntat del municipi

La separació per voluntat del municipi requerirà acord adoptat pel ple del seu Ajuntament per majoria absoluta del número legal del seus membres.

Aquest acord s’haurà de comunicar al President de la mancomunitat amb una antelació de sis mesos i la separació tindrà efectes a partir del dia primer de gener de l’any següent al d’adopció de l’acord de separació, i estarà condicionada a que l’ajuntament estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions respecte a la mancomunitat, incloent el pagament de les aportacions econòmiques que tingui pendents i l’import de les aportacions corresponents a l’any en què s’acordi la separació.

Tot això, sense perjudici que pel nombre o entitat dels municipis que adoptin acords de separació es decideixi la dissolució de la mancomunitat.

Article 28. Exclusió per l’Assemblea

L’Assemblea General de la mancomunitat, en virtut d’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels membres que la integren, podrà acordar-ne l’exclusió d’un determinat municipi, quan l’ajuntament respectiu tingui pendent d’ingrés a la mancomunitat aportacions econòmiques, quan després del requeriment de l’Assemblea no les hagi ingressat en el termini de sis mesos des que fou notificat el requeriment. Prèviament a l’acord de requeriment es donarà audiència a l’ajuntament deutor.

L’exclusió no allibera l’ajuntament del municipi exclòs de l’obligació de pagament de les aportacions acordades en la forma que estableix l’article 21, apartats 5 i 6, i de les que resultin dels serveis ja prestats en el moment en què s’acordi l’exclusió.

Articles 29. Dissolució de la mancomunitat

 1. La mancomunitat es podrà dissoldre:
  1. Per disposició legal.
  2. Quan així ho acordi l’Assemblea General per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
  3. Quan per la separació d’algun o alguns municipis mancomunats resulti inoperant la seva existència i la seva continuació, impossible.
  4. Per conversió comarcal del servei mancomunat.
 2. Perquè operi la dissolució caldrà complir el requisits establerts per l’article 101 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

Article 30. Modificació dels estatuts

Els estatuts de la mancomunitat poden ser modificats seguint el procediment establert pels articles 97 al 100 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

Article 31. Inscripció en el Registre d’entitats locals

La modificació i la dissolució de la mancomunitat s’ha d’anotar al Registres d’entitats locals, d’acord amb el que disposa el títol V del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, i publicar-ho al Diari oficial de la Generalitat i al Butlletí oficial de l’Estat.

Article 32. Liquidació

L’acord de dissolució determinarà la forma en que s’haurà de procedir per a la transferència dels mitjans o la liquidació dels béns i drets que constitueixin el patrimoni de la mancomunitat.

Disposicions addicionals

Primera. Tan bon punt estigui constituïda aquesta mancomunitat, restaran automàticament dissoltes les mancomunitat formades pels municipis de Oristà-Sant Feliu Sasserra i Gaià-Santa Maria de Merlès, les quals procediran a la seva liquidació.

Segona. Per al personal laboral dels ajuntaments que ocupen lloc de treball directament vinculats amb la prestació del servei que és objecte de gestió mancomunada, opera la subrogació de drets i obligacions per part de la mancomunitat en els termes establerts a l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.

Tercera. El personal funcionari dels ajuntaments que ocupen llocs de treball vinculats amb la prestació del servei objecte de gestió mancomunada podrà:

 1. Ser adscrit a altres llocs de treball de l’ajuntament a partir de qualsevol de les formes de provisió establertes per la legislació vigent.
 2. Romandre en servei actiu a l’ajuntament i prestar serveis a la mancomunitat en règim d’adscripció en un lloc de treball de dedicació completa amb funcions homòlogues a les del lloc que ocupava, i integrar-se en la plantilla i en la relació de llocs de treball de la mancomunitat
 3. Romandre en servei actiu a l’ajuntament i ser adscrit a un lloc de treball definit com a polivalent en la relació de llocs de treball de l’ajuntament i de la mancomunitat, els quals hauran d’establir la dedicació i les funcions que es desenvolupen a l’un i a l’ altre centre de treball i el règim singularitzat de retribucions complementàries per aquella polivalència.

Quarta. Els funcionaris en servei actiu d’un ajuntament adscrits de manera completa o parcial a la mancomunitat seran retribuïts, en tot cas, per l'ajuntament, que serà compensat per aquella en la manera que s’acordi. Quan el lloc de treball al qual s’adscrigui el funcionari no tingui funcions homòlogues a les que ocupava a l’ajuntament, caldrà declarar-lo en comissió de serveis a la mancomunitat, i aquesta es farà càrrec del pagament de les retribucions del funcionari.

Cinquena. Les adscripcions a llocs de treball polivalents sempre tindran caràcter voluntari per als funcionaris i caràcter discrecional per als ajuntaments.

Disposició final

Única. En tot allò que no resti expressament previst en aquests estatuts s’aplicarà per analogia la legislació de règim local.

Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:11
Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:11