Capítol III

Article 7. Òrgans de govern i Administració

Els òrgans de govern i d’administració de la mancomunitat són:

 • L’Assemblea General
 • El President
 • El Vicepresident
 • La Comissió de Comptes

Secció primera: De l’Assemblea General

Article 8. Composició

 1. L’assemblea General és el màxim òrgan de govern i d’administració de la mancomunitat i està integrada pels regidors dels ajuntaments mancomunats d’acord amb la proporció de dos representants per cada municipi.
 2. Els membres de l’Assemblea seran designats pel Ple dels respectius ajuntaments.
 3. Cada vocal representant dels ajuntaments tindrà veu i vot a l’Assemblea General.

Article 9. Mandat 

El mandat dels membres de l’Assemblea coincideix amb el mandat que exerceixen com a membres electes dels seus respectius ajuntaments i quan cessin en el càrrec municipal que legitima la seva representació cessaran com a membres de l’Assemblea de manera automàtica. Igualment el Ple dels respectius ajuntaments els podrà cessar per acord de revocació de la representació que aquell òrgan plenari li va atorgar.

Article 10. Atribucions

 1. Correspon a l’Assemblea les atribucions següents:
  1. Elegir i destituir el President i el Vicepresident de la mancomunitat
  2. Determinar el seu propi règim de sessions i fiscalitzar la resta d’òrgans de govern.
  3. Admetre nous membres i separar els qui en formen part.
  4. Aprovar el Reglament orgànic i les ordenances i altres disposicions de caràcter general vinculades a qualsevol aspecte de la prestació del servei objecte d’aquest.
  5. Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la mancomunitat, determinar el nombre i les característiques del personal eventual i aprovar l’oferta anual d’ocupació pública.
  6. Fixar la quantia anual de les retribucions complementàries; aprovar les bases per a les proves de selecció de personal i aprovar les bases que hagin de regir en els concursos de provisió de llocs de treball.
  7. Autoritzar o denegar les declaracions de compatibilitat del personal de la mancomunitat per exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic o dur a terme activitats en l’àmbit privat.
  8. Separar del servei els funcionaris de la mancomunitat i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
  9. Determinar els recursos propis relatius a taxes, preus pública i contribucions especials; aprovar i modificar els pressupostos, aprovar la distribució de despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes de l’entitat.
  10. Acordar les operacions de crèdit o de garantia i aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
  11. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  12. La concessió, arrendament o cessió d’ús de béns patrimonials i realització d’actes de disposició sobre béns de domini públic , i també l’adquisició i l’alienació de béns immobles i mobiliaris representatius de propietat de les persones jurídiques.
  13. La concessió d’autoritzacions i de llicències vinculades amb els serveis que es presten i amb el domini públic de titularitat de la mancomunitat.
  14. L’exercici d’accions administratives i judicials .
  15. L’aprovació i la determinació de la forma de gestió del servei objecte de prestació mancomunada.
  16. La contractació d’obres, serveis i subministraments no atribuïts específicament al President, la durada dels quals excedeixi d’un any; aquells que exigeixin crèdits superiors als consignats en el pressupost anual i l’aprovació de plecs de condicions generals aplicables als contractes que realitza la mancomunitat.
  17. Proposar la modificació dels estatuts de la mancomunitat.
  18. La celebració de convenis de col•laboració amb altres administracions públiques o ens públics.
  19. Aprovar les aportacions dels municipis a la hisenda de la mancomunitat, que hauran de ser ratificades pels plens dels ajuntaments respectius.
  20. Aprovar els plans i els programes generals dels serveis.
  21. Exercir la lliure iniciativa econòmica a l’empara de l’art 128 de la Constitució en el marc del seu objecte estatutari.
  22. Les altres que la legislació de règim local atribueix al Ple de l’ajuntament
 2. Seran delegables en el President les atribucions relacionades en els apartats g), l) i m).

Article 11. Funcionament

El règim de funcionament de l’Assemblea serà el que resulti del reglament orgànic, i, en el seu defecte, s’aplicaran les normes reguladores del funcionament del Ple que estableixi la legislació de règim local.

Secció segona: De la Presidència i vicepresidència

Article 12. Del President

El President de la mancomunitat serà elegit per l’Assemblea de entre els seus membres per majoria legal absoluta, de no aconseguir-se, en primera votació, l’esmentada majoria serà escollit aquell que en segona votació obtingui la majoria simple.

Article 13. Atribucions

 1. El President de la mancomunitat ostenta la seva representació, dirigeix l’administració i li correspon la superior direcció, inspecció i impuls dels serveis que realitza, i és titular de les atribucions específiques següents:
  1. Representar la mancomunitat i presidir-ne tots els actes públics en l’àmbit d’actuació.
  2. Dirigir el govern i l’administració de la mancomunitat d’acord amb les normes d’organització i de prestació del servei que hagin estat establertes per l’Assemblea.
  3. Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea i de qualsevol altre òrgan col·legiat de representació i de participació de la mancomunitat i decidir els empats amb el vot de qualitat.
  4. Fer complir les ordenances i els reglaments de la mancomunitat.
  5. Dirigir, impulsar i inspeccionar els serveis i les actuacions i exigir el compliment dels actes dictats per qualsevol òrgan.
  6. Presidir subhastes i concursos en els procediments de contractació i adjudicar definitivament els que són de la seva competència.
  7. Les contractacions i les concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, els 6.010.121,04.- €; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia senyalada.
  8. Subscriure escriptures, documents i pòlisses.
  9. Exercir el comandament superior de tot el personal de la mancomunitat.
  10. Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta anual d’ocupació, de conformitat amb les bases aprovades per l’Assemblea i nomenar els funcionaris de carrera de la mancomunitat.
  11. Resoldre les convocatòries i els concursos per a la provisió de lloc de treball de lliure designació.
  12. Contractar el personal laboral i acomiadar-lo i assignar-li el lloc de treball que els correspongui, d’acord amb la legislació laboral.
  13. Nomenar el personal interí i eventual i cessar-lo.
  14. Ordenar la instrucció d’expedients disciplinaris, advertir i suspendre de sou i d’ocupació qualsevol classe de personal.
  15. Declarar les situacions administratives i la jubilació de tot el personal.
  16. L’assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions.
  17. Formar el projecte del pressupost anual i desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, i retre comptes a l’Assemblea de les operacions efectuades en cada exercici pressupostari.
  18. Disposar les despeses dins dels límits de la seva competència i dels que s’hagin establert expressament a les bases d’execució del pressupost, ordenar tots els pagaments i autoritzar els documents que comportin la formalització d’ingressos a la tresoreria.
  19. Organitzar els serveis de recaptació i de tresoreria.
  20. Aprovar les factures que corresponen al desenvolupament normal del pressupost.
  21. Exercitar les accions judicials i administratives en cas d’urgència, donant-ne compte a l’Assemblea en la primera sessió que faci.
  22. Sancionar les infraccions comeses en relació amb la utilització i la prestació del servei encomanat a la mancomunitat.
  23. Publicar, executar i fer complir els actes administratius que dicti qualsevol òrgan de la mancomunitat.
  24. Qualsevol altra que no resti expressament atribuïda a d’altres òrgans de govern de la mancomunitat.

Article 14. Del Vicepresident

 1. El Vicepresident substituirà el President en els casos d’absència, abstenció, vacant o malaltia, i quan aquella substitució sigui legalment procedent, i exercirà per delegació del President les atribucions que aquest expressament li assigni.
 2. El Vicepresident serà elegit per l’Assemblea entre els seus membres mitjançant acord adoptat per majoria.

Secció tercera: De la Comissió de Comptes

Article 15. Comissió de Comptes

La Comissió de Comptes tindrà les atribucions i el règim de funcionament que resulta dels arts 56 i 98 de la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya.

El nombre màxim de membres de la Comissió de Comptes serà de sis, un representant per cada Ajuntament, escollits per l’Assemblea d’entre els seus membres mitjançant acord adoptat per majoria simple.

Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:09
Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:09