Capítol VI

Article 21. Recursos econòmics

Per a la realització de les seves finalitats, la mancomunitat podrà disposar dels recursos següents:

 1. Ingressos de dret privat
  1.1. Els fruits, rendes o interessos dels béns i drets de qualsevol classe dels quals sigui titular la mancomunitat, i també els ingressos procedents de l’alienació i dels gravàmens d’aquests béns i drets.
  1.2. Les donacions, herències, llegats i auxilis de tota mena, procedents de particulars i degudament acceptats per la mancomunitat.

 2. Ingressos de dret públic
  2.1. Les taxes i preus públics per la prestació dels serveis o la realització d’activitats de la seva competència.
  2.2. Les contribucions especials per l’execució d’obres o per l’establiment , ampliació o millora de serveis de la seva competència.
  2.3. Les subvencions i altres ingressos de dret públic degudament acceptats per la mancomunitat.
 3. Els procedents d’operacions de crèdit.
 4. Les multes.
 5. L’aportació de cadascun dels municipis mancomunats en la forma i quantia que s’estableixi i que haurà de ser ratificada pels ajuntaments respectius.
 6. L’aportació de cadascun dels municipis mancomunats, que igualment haurà de ser ratificada per aquests, per a l’adquisició de les instal·lacions i dels serveis existents i per a la seva ampliació o per a les de nova implantació.
 7. Els ajuntaments sufragaran les inversions en funció dels volums en m3 assignats a cada municipi.
 8. La mancomunitat, en aplicació d’allò que disposen l’article 65-3 i 4 del Reglament General de Recaptació, la disposició addicional 14ª de la Llei 39/1988, article 86 de la Llei 54/1999 de Pressupostos Generals de l’ Estat, i la disposició addicional 26ª de la Llei 50/1998 de 31 de desembre, està habilitada per a cobrar, mitjançant la compensació d’ofici les quantitats que li deguin els municipis mancomunats.

Article 22. Legislació

Serà d’aplicació a la mancomunitat allò que disposa la Llei 39/1988 d'hisendes locals, en relació amb els ingressos enumerats a l’article anterior.

Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:10
Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:10