Capítol IV

Article 16. Relació jurídica

  1. El personal de la mancomunitat restarà sotmès al règim estatutari o al vincle jurídic laboral, segons correspongui d’acord amb la legislació de la funció pública.
  2. Els funcionaris que prestin serveis a la mancomunitat podran pertànyer a la seva funció pública, o continuar en situació de servei actiu en algun dels ens mancomunats, i passar a prestar serveis a la mancomunitat en règim de comissió de serveis o d’adscripció, en els termes que resulten d’aquests estatuts i de la legislació de règim local aplicable.

Article 17. Funcionaris amb habilitació nacional

  1. Els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, seran proveïts d’acord amb allò que disposa la legislació de règim local.
  2. Fins que la quantia del pressupost permeti el seu manteniment, o el volum de treball justifiqui la seva creació, els referits llocs de treball seran servits en acumulació temporal per algun dels titulars dels municipis mancomunats.

Article 18. Del Gerent

En el cas que es creï el càrrec de gerent, podrà ser exercit per funcionaris de carrera, eventuals o personal laboral en algun dels règims de contractació, entre els previstos per la legislació laboral, que estableixi específicament la tasca directiva que se li encomana i la possibilitat de rescindir el contracte.

Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:09
Darrera actualització: 27.05.2019 | 13:09